หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทยโปร่งใส ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานรับใช้พี่น้องต่อไป (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดูการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย บ้านหัวนาบ้านหนองตอกเกี้ย เพื่อรักษาป่าเป็นป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ชุมชน (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมผู้สูงวัย อบต.หนองน้ำใส ได้พระมหาปิยณัฐ สิริจนโท เจ้าอาวาสวัดจำป่าบ้านสร้างแป้น เป็นวิทยากรเรื่องธรรมมะ และมีการเรียนรู้เรื่องไอทีที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ่ผ่ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมอนุมัติสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตและป่วยนอนโรงพยาบาล (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส ประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอบต.หนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ได้โฉนดที่ดินทั้งๆที่ใช้เวลานานแล้ว  ที่บ้านเหมือดแอ่ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใสร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS