หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
อบต.หนองน้ำใส มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกปอเทือง โดยได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดประชุมเพื่อจัดงานเชื่อมความสามัคคี หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในเขต อบต.หนองน้ำใส โดยที่ประชุมมีมติจัดงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการวซ่อมแซมถนน บ้านสำโรง บ้านแคนใต้ บ้านเหมือดแอ่ และพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องการถมดินกั้นทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายสักการะในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดคุ้มจัดสรรค์ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใสร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกปอเทืองเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่ดินและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (๑๖ ืธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใสจัดกิจกรรมผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้เฒ่า) ได้พระมหาอาทิตย์ ่เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นวิทยากรด้านธรรมะ ได้ท่านท้องถิ่นอำเภอเป็นวิทยากรด้านฝึกอาชีพ (๑๖ ธ.ค.๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยบ้านหัวนาและบ้านหนองน้ำใส และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการบ้านหัวนา (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านแคนใต้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายข้างห้วยเตาเหล็ก บ้านนาโน (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS