หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
ประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองน้ำใส เพื่อรับร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านสำโรง (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส นำสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส นำรถน้ำออกฉีดสกัดเพลิงไหม้หญ้าที่ไร่หลังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อไม่ให้ลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจร้านค้าในเขต อบต.หนองน้ำใสเพื่อทำข้อมูลในการเก็บภาษี (๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ประชุม อปพร.และอาสาสสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส เพื่อปฎิบัติหน้าที่ป้องกันภัยและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ต้อนรับและรับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองน้ำใส จากตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านนาโน (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS