“ชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว” นาบ้านแคนใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลย