โครงการมหกรรมสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองน้ำใส