เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส ได้มีการบำรุงรักษาประเพณีทอดกฐินให้มีอย่างต่อเนือง ซึ่งไม่เน้นในเรื่องเงินแต่เน้นในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิม มีการรณรงค์ให้ผู้ชายใส่โสร่ง ผู้หญิงใส่ผ้าซิ่น ไม่ให้มีการเตรียมอาหารต้อนรับ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในชุมชนและจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีให้สืบทอดต่อไป โดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลย ปีนี้ทอดถวาย ณ วัดป่าตาปู่หนองแปน บ้านเหมือดแอ่