และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลขึ้น เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง