ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. หนองน้ำใส

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน เลขที่ ๐๐๑ - ๐๐๔/๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบแสดงรายการและปริมาณงาน

ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ โครงการ

ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๕ โครงการ

ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ

ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.

ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย บ.หนองน้ำใส-บ.โคกโก)

ราคากลาง

ราคากลางงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.

ราคากลางราคากลางราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด-หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองน้ำใส

และสายทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองน้ำใส-หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด

ราคากลางราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านหนองน้ำใส สายเชื่อมเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ๘ หมู่ ๘ไป หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๐ และ หมู่ ๑๒

ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรัง/ถนนหิลคลุก หมู่ ๒,๓,๔,๕,๖,

ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการบุกเบิกถนนรอบป่าสาธารณะ(ห้วยทราย)หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า-หัวนา

ราคากลาง

ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้ำใส-หมู่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล

วันที่  ๕ - ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 

วันที่  ๑๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่  ๑๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่  ๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

วันที่  ๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะขนส่ง รถบรรทุก

วันที่  ๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อโคมสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558

ราคากลาง   ราคากลาง  ราคากลาง  ราคากลาง  ราคากลาง