นักยริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 
ชื่อ : นางปริญดา สิงห์มี
ชื่อ : นางปริญดา สิงห์มี
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
 
 ชื่อ : นายศุภชัย อุทัยดา
ชื่อ : นายศุภชัย อุทัยดา
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 ชื่อ : นางคนึงรักษ์ สุขสนิท
ชื่อ : นางคนึงรักษ์ สุขสนิท
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
ชื่อ : นายคุณาสิน  อุ่นจันที
ชื่อ : นายคุณาสิน อุ่นจันที
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
 
 
 ชื่อ : นายรัชชาพงษ์  นาทอง
ชื่อ : นายรัชชาพงษ์ นาทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
ชื่อ :
จนท.ตรวจสอบภายใน
จ.อ.รังสรรค์  ดีแป้น
จ.อ.รังสรรค์ ดีแป้น
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ชื่อ : นางบุษบา ขนันไทย
ชื่อ : นางบุษบา ขนันไทย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชื่อ : น.ส.สุคนธ์ จตุรานนท์
ชื่อ : น.ส.สุคนธ์ จตุรานนท์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
ชื่อ :
จพง.พัฒนาชุมชน
นายสุนิตย์ หวานชุม
นายสุนิตย์ หวานชุม
คนงานทั่วไป
ชื่อ :
ชื่อ :
พนักงานขับรถ
ชื่อ : นางคำพรรณ หวานชุม
ชื่อ : นางคำพรรณ หวานชุม
นักการภารโรง
 
นางสิริยา ธาตุดี
ชื่อ : นางสิริยา ธาตุดี
ผช.จนท.สุขาภิบาล
น.ส.จริยา อุ่นทานนท์
ชื่อ : น.ส.จริยา อุ่นทานนท์
ผช.จนท.ธุรการ
ชื่อ :  น.ส.สถาภรณ์ สุดน้อย
ชื่อ : น.ส.สถาภรณ์ สุดน้อย
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
ชื่อ :
ชื่อ :