ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำใส ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘