โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส