โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น