ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของในหลวง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรครอบครัว (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานทันปัญหา อบต.หนองน้ำใส นำยางมะตอยไปอุดหลุมบ่อถนนที่ชำรุด เส้นหนองน้ำใสโคกโก (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก และปลัด อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนองน้ำใส รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการประเมินกองทุนฯจากนายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 ลงพื้นที่่ ดูเส้นทางทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทรายวันที่สอง  เพื่อรักษาผืนป่าให้เป็นของชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 กิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้เฒ่า) ของ อบต.หนองน้ำใสได้เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต๑ เป็นวิทยากรเรื่องธรรมมะ คณะวิทยากรจาก รพ.สต.นาโน เป็นวิทยากรเรื่องสุขภาพ คุณครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ เป็นวิทยากรสันทนาการ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติและมอบรางวัลพ่อดีเด่นตำบลหนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม อบต.หนองน้ำใส (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ร่วมประชุม หน่วยราชการอำเภอบ้านไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุม อาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส เพื่อหาแนวทางในการบูรณางานป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ให้หมดสิ้นจากตำบลหนองน้ำใส (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง และ อบต.หนองน้ำใส จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่บ้านหนองตอกเกี้ย (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี ร่วมกับท่านจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ และนายก อปท.ต่างๆในอำเภอบ้านไผ่ เป็นพรีเซ็นเตอร์การเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของอำเภอบ้านไผ่ โดยจะมีการดีเดย์เก็บข้อมูลในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านหัวนา (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ลงพื้นที่ดูแนวเขตการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัยาการธรรมชาติ ทำป่าเป็นป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชน  (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...