อบต.หนองน้ำใส ประชุม อปพร.และอาสาสสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส เพื่อปฎิบัติหน้าที่ป้องกันภัยและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกปอเทือง โดยได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายสักการะในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดคุ้มจัดสรรค์ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยบ้านหัวนาและบ้านหนองน้ำใส และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการบ้านหัวนา (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ต้อนรับและรับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองน้ำใส จากตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดประชุมเพื่อจัดงานเชื่อมความสามัคคี หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในเขต อบต.หนองน้ำใส โดยที่ประชุมมีมติจัดงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใสร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกปอเทืองเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่ดินและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (๑๖ ืธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านแคนใต้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านนาโน (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการวซ่อมแซมถนน บ้านสำโรง บ้านแคนใต้ บ้านเหมือดแอ่ และพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องการถมดินกั้นทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใสจัดกิจกรรมผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้เฒ่า) ได้พระมหาอาทิตย์ ่เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นวิทยากรด้านธรรมะ ได้ท่านท้องถิ่นอำเภอเป็นวิทยากรด้านฝึกอาชีพ (๑๖ ธ.ค.๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายข้างห้วยเตาเหล็ก บ้านนาโน (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...