กิจกรรมผู้สูงวัย สัปดาหห์นี้ ได้พระครูปริยัติปัญญารัตน์,อาจารย์ถิน ขวาแซ้น,อาจารย์พิศิษฐ์และคณะ และคุณครูจากประเทศจีนมาร่วมด้วย และมีนักเรียนจากโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงตามโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยธรรมะเข้าร่วมกิจกรรม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

1913892 1726062960960332 1365145698076062888 n
คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบบหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส นำสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวสัดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

6427 1726062634293698 201644576235436152 n
ลงพื้นที่ดูการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย ด้านทิศตะวันตกทำเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณพี่น้องที่มีที่ดินอยู่ติดกับป่าทีให้ความร่วมมือในการทำถนน  (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองน้ำใส เพื่อรับร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส นำรถน้ำออกฉีดสกัดเพลิงไหม้หญ้าที่ไร่หลังวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อไม่ให้ลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

10283 1726434687589826 1307322473665081742 n
ลงพื้นที่ดูสภาพร่องระบายน้ำและถนน บ้านหนองตอกเกี้ยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทำให้สะอาด และน่าดูน่ามองต่อไปโดยเร็ว และจะทำอย่างต่อเนื่องให้น่าดูน่ามองและสะอาดอยู่เสมอ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านเหมือดแอ่ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านสำโรง (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจร้านค้าในเขต อบต.หนองน้ำใสเพื่อทำข้อมูลในการเก็บภาษี (๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...