ประชุมสภา อบต.หนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อแถลงผลการปฎิบัติงานของ อบต.หนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)