นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นายอาดุล ซาตา นายประหยัด ฤทธิคำ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านใสวารี (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)