ทีมงาน อบต.หนองน้ำใส เยี่ยมให้กำลังใจ คุณสุนิตย์ หวานชุม พนักงาน อบต.ที่ประสบอุบัติเหตุ "ชีวิตที่พานพบ มีลบย่อมมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ" (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)