อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลฝ่ายต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการร่วมพัฒนาตำบลอย่างเป็นพลวัต (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)