นายก อบต.หนองน้ำใส ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนสายหนองน้ำใสโคกโก โดย อบจ.ขอนแก่น ซึ่งประสานงานโดยท่าน ส.อบจ.องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ขอขอบคุณแทนพี่น้องตำบลหนองน้ำใสด้วยครับ(๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)