อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยธรรมะ โดยร่วมศึกษากับกิจกรรมผู้สูงวัย ได้นักเรียนจากโรงเรียนไครมิตรประชาบำรุงเข้าอบรม "หากคนเราเข้าถึงแก่นของธรรมะ ย่อมไม่เมาเมาในอบายมุข ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่" (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)