นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นางอุบล ตะโก นายไพโรจน์ บุษบา สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส นายประยุทธ ศรีนาง นายสุรศักดิ์ พูลกลาง พนักงาน อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านนาโน (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)