อบต.หนองน้ำใส มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกปอเทือง โดยได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)