อบต.หนองน้ำใส จัดประชุมเพื่อจัดงานเชื่อมความสามัคคี หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในเขต อบต.หนองน้ำใส โดยที่ประชุมมีมติจัดงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)