อบต.หนองน้ำใสร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกปอเทืองเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่ดินและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (๑๖ ืธันวาคม ๒๕๕๘)