อบต.หนองน้ำใสจัดกิจกรรมผู้สูงวัย (โรงเรียนผู้เฒ่า) ได้พระมหาอาทิตย์ ่เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นวิทยากรด้านธรรมะ ได้ท่านท้องถิ่นอำเภอเป็นวิทยากรด้านฝึกอาชีพ (๑๖ ธ.ค.๒๕๕๘