นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นายฉวี ใจแน่น นายบุญหยาด อ่อนจันทุม นายเกียรติคุณ เถือกคำ นายสุริยัน วิถีเทพ นายประหยัด ฤทธิคำ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยบ้านหัวนาและบ้านหนองน้ำใส และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการบ้านหัวนา (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)