นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายเกียรติคุณ เถือกคำ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านแคนใต้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)