ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อบำรุงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส จึงได้จัดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านศีลห้า

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนตำบลหนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

 โครงการมหกรรมสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส ได้มีการบำรุงรักษาประเพณีทอดกฐินให้มีอย่างต่อเนือง ซึ่งไม่เน้นในเรื่องเงิน

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบรายการที่ดิน(ภ.บท.๕)  ประจำปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดงานปีใหม่ ๒๕๕๙ สานสามัคคีหน่วยงานต่างๆใน เขต.อบต.หนองน้ำใส  (๘ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะผู้พิการ อบต.หนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองน้ำใส พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในธีมหนองน้ำใสสู่อาเซียน  (๘ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...