กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
  นางรัชนีวรรณ แสงยศ                              
     
  ชื่อ : นางรัชนีวรรณ แสงยศ   ชื่อ : นายภาคิน เศรษฐภักดี  
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   
  โทร.081-3807549   โทร.082-3173138  
     

                 
  น.ส.นันทวรรณ  ขันทะ   นางเบญญาภา  เกียรติปกรณ์          
                 
  ชื่อ : น.ส.นันทวรรณ ขันทะ   ชื่อ : นางเบญญาภา เกียรติปกรณ์   ชื่อ :
  ชื่อ :
 
  ครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   จ้างเหมาดูแลเด็ก  
  โทร.083-1428714   โทร.088-5727866   โทร.081-5740355   โทร.087-6408446  
                 
      นายกฤษณะพงศ์  สันทาพงศ์นุกูล      
                 
      ชื่อ : นายวินัยวิธ  สันทา      
      ผช.จนท.ธุรการ      
      โทร.096-5593924