กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 
ชื่อ :
ชื่อ :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 ชื่อ : นางเอมอร ศิริงาม
ชื่อ : นางเอมอร ศิริงาม
ตำแหน่ง : นวก.เงินและบัญชีชำนาญการ
 
ชื่อ : น.ส.ชนัญญา มงคลเคหา
ชื่อ : น.ส.ชนัญญา มงคลเคหา
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ชื่อ : นางสาวพิสมัย ศรีนาง
ชื่อ : นางสาวพิสมัย ศรีนาง
ตำแหน่ง : จพง.การเงินและบัญชี
 ชื่อ : น.ส.นรินทร์ทิพย์ แก่นสวรรค์
ชื่อ : น.ส.นรินทร์ทิพย์ แก่นสวรรค์
ตำแหน่ง : นวก.พัสดุปฏิบัติการ
 
ชื่อ : นางสาวบุตสกร สมอหมอบ
ชื่อ : นางสาวบุตสกร สมอหมอบ
ตำแหน่ง : ผช.จนท.ธุรการ
ชื่อ :
ชื่อ :
ตำแหน่ง : ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
 ชื่อ :
ชื่อ :
ตำแหน่ง :