กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 
ชื่อ :  นายปิยวัฒน์  พรนรากุล
ชื่อ : นายปิยวัฒน์ พรนรากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 ชื่อ : นายมานพ แสงแพง
ชื่อ : นายมานพ แสงแพง
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
ชื่อ :
ผช.ช่างไฟฟ้า
นางสาวดารุณี  ทีเหล็ก
นางสาวดารุณี ทีเหล็ก
ผช.จนท.ธุรการ
ชื่อ :
ชื่อ :
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
ชื่อ :
ชื่อ :