คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
ชื่อ : นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
นางจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร
ชื่อ : นายไพรัตน์     ภักดี
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.หนองน้ำใส
 
 
 ชื่อ : นายประยุทธ  ศรีนาง
ชื่อ : นายประยุทธ  ศรีนาง
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.หนองน้ำใส
 
 ชื่อ : นายธำรง หินโน
ชื่อ : นายธำรง หินโน
ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.หนองน้ำใส