สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
             
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
             
      ชื่อ : นายชัยวัฒน์   แมนสถิตย์      
      ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
      โทร.083-2867611      
             

             
           
             
  นายนิวัต  บัวเกิด
      ชื่อ : นางปริญดา  สิงห์มี  
  ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.หนองน้ำใส       ตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.หนองน้ำใส  
  โทร.       โทร.086-8554623  
             
             
             
                 
  นางประไพจิตร ศรีดาจักร   นางลัดดา พลสงคราม   นางสมัย แก้วศรีหา    
                 
  ชื่อ : นางประไพจิตร ศรีดาจักร์   นางลัดดา พลสงคราม   นางสมัย แก้วศรีหา   ชื่อ : นายเจษฏาภรณ์ แก่นแก้ว  
  สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.  
  หมู่ที่ 1   หมู่ที่ 1   หมู่ที่ 2   หมู่ที่ 2  
  โทร.080-0131760   โทร.087-4257182   โทร.089-2734098   โทร.086-7142382  
                 
           
                 
  ชื่อ : นายสุริยัน วิถีเทพ   ชื่อ : นายเกียรติคุณ เถือกคำ   ชื่อ : นายสมคิด หวานขม    
  สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.  
  หมู่ที่ 3   หมู่ที่ 3   หมู่ที่ 4   หมู่ที่ 4  
  โทร.088-0231149   โทร.085-0053321   โทร.087-6369455   โทร.087-7227317  
                 
    นายบุญหยาด อ่อนจันทุม      
                 
  ชื่อ : นายฉวี ใจแน่น   ชื่อ:นายบุญหยาด อ่อนจันทุม   ชื่อ : นายเสวี สีดาแก้ว   ชื่อ : นายสุวรรณ์ สุดแสง  
  สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.  
  หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 6   หมู่ที่ 6  
  โทร.089-9400799   โทร.086-8607940   โทร.080-0112879   โทร.093-4781435  
                 
           
                 
  ชื่อ : นายนิคม ริมไธสงค์   ชื่อ : นางอุบล ตะโก   ชื่อ : นายอรุณ สมอฝาก   ชื่อ : นายสุข  มานาง
 
  สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.  
  หมู่ที่ 7   หมู่ที่ 7   หมู่ที่ 8   หมู่ที่ 8
 
  โทร.083-3488525   โทร.084-9545615   โทร.083-3268386   โทร.  
                 
           
                 
  ชื่อ : นายอาคม หมื่นสา   ชื่อ : นายแบ่ง อังยศ   ชื่อ :
  ชื่อ : นายสงบ ศรีดอกไม้  
  สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต  
  หมู่ที่ 9   หมู่ที่ 10   หมู่ที่ 10   หมู่ที่ 11  
         โทร.          โทร.   โทร.083-2851758   โทร.087-9539094  
                 
             
                 
      ชื่อ : นายไพโรจน์ บุษบา   ชื่อ : นายอาดุล ซาตา      
      สมาชิก อบต.   สมาชิก อบต.      
      หมู่ที่ 11   หมู่ที่ 12      
      โทร.085-0025258   โทร.083-8502642