พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

นักบริหารงาน อบต.
         
  นางปริญดา  สิงห์มี   นายศุภชัย  อุทัยดา  
         
  ชื่อ : นางปริญดา สิงห์มี   ชื่อ : นายศุภชัย อุทัยดา  
  ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
  โทร.086-8554623   โทร.085-455148  
         
สำนักงานปลัด อบต.
     
  นางคนึงรักษ์  สุขสนิท  
     
  ชื่อ : นางคนึงรักษ์ สุขสนิท  
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
  โทร.089-4219829  
 
         
     
         
  ชื่อ : นายคุณาสิน  อุ่นจันที   ชื่อ : นายรัชชาพงษ์  นาทอง  
  ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ   ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
  โทร.   โทร.  
         
         
         
                 
      นางบุษบา ขนันไทย   น.ส.สุคนธ์ จตุรานนท์  
                 
  ชื่อ :   ชื่อ : จ.อ.รังสรรค์  ดีแป้น
  ชื่อ : นางบุษบา ขนันไทย   ชื่อ : น.ส.สุคนธ์ จตุรานนท์  
  จนท.ตรวจสอบภายใน   จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  โทร.xxx-xxxxxxx   โทร.xxx-xxxxxxx   โทร.084-6857943   โทร.084-5186288  
                 
          นางคำพรรณ หวานชุม  
                 
  ชื่อ :    ชื่อ : นายสุนิตย์ หวานชุม   ชื่อ :
  ชื่อ : นางคำพรรณ หวานชุม  
  จพง.พัฒนาชุมชน   คนงานทั่วไป   พนักงานขับรถ   นักการภารโรง  
  โทร.xxx-xxxxxxx   โทร.089-8626002   โทร.086-8549967   โทร.080-4155391  
                 
  siriya   น.ส.จริยา  อุ่นทานนท์   น.ส.สถาภรณ์  สุดน้อย      
                 
  ชื่อ : นางสิริยา ธาตุดี   ชื่อ : น.ส.จริยา อุ่นทานนท์   ชื่อ : น.ส.สถาภรณ์ สุดน้อย   ชื่อ :
 
  ผช.จนท.สุขาภิบาล   ผช.จนท.ธุรการ   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล    
  โทร.083-2891821   โทร.082-1103657   โทร.084-5184742   โทร.  
                 
                 
                 
                 
      ชื่อ :
         
      ยาม          
            โทร.