แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

     ตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่ทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ มีระยะทางห่างจากที่ตั้ง อำเภอบ้านไผ่ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ มีอาณาเขตดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ เทศบาลตำบลในเมือง
         ทิศใต้ ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
         ทิศตะวันนออก ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง และเทศบาลตำในเมือง
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และอำเภอโนนศิลา