ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
   ตำบลหนองน้ำใส มีภูมิประเทศ สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป พื้นที่ที่สูงทางอีสานเรียกว่า เนิน หรือ โนน จะใช้เป็นที่ทำไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ในส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มจะใช้เป็นที่ทำนา หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศ ก็เหมือนกับตำบลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ คือ ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 37-44 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 10-12 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีฝนตกค่อนข้างน้อย หรือบางปีมีฝนตกมาก แต่ตกในระยะสั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วม ฝายกั้นดินขาดพังทะลายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ น้ำตามลำห้วยหรือหนองก็เหือดหายไปเร็ว เพราะดินเป็นดินร่วนปนทรายดังกล่าว ทำให้น้ำมีไม่พอเพียงในการทำนา ประกอบกับฤดูฝนไม่ค่อยจะมีฝนตกตรงตามฤดูกาลเหมือนในสมัยก่อน

ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม
   แหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ไม่กี่แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองน้ำใส ลำห้วยกุดแคน บ้านแคนใต้ หนองแปน และชลประทานขนาดเล็กที่บ้านเหมือดแอ่ ลำห้วยวังน้ำเย็น ที่บ้านหัวนา ห้วยหนองไผ่ล้อมและฝายวังขอนแดง ที่บ้านหนองตอกเกี้ย ลำห้วยเตาเหล็กและหนองแวง ที่บ้านนาโน แหล่งน้ำเหล่านี้ได้ตื้นเขินมากแล้วขณะนี้ป่าไม้ โดยทั่วไปแล้วป่าไม้ไม่ได้หมดสภาพไปแล้ว แม้จะมีพื้นที่ของป่า เหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงป่าละเมาะต้นไม้ใหญ่ได้ถูกตัดโค่นไปแล้ว เช่น บริเวณป่าช้าของบ้านแคนใต้ และบ้านเหมือดแอ่ นอกจากนี้ก็เป็นป่าที่เป็นดอนปู่ตา หรือป่าตามที่สถานศึกษา เช่น ป่าในเขตบริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ และป่ามะค่าแต้ที่สวนป่าของโรงเรียนบ้านนาโน แต่ก็มีพื้นที่ไม่มาก

การคมนาคม
   ในตำบลหนองน้ำใส เส้นทางระหว่างหมู่บ้านนับตั้งแต่แยกจากเส้นทางหนองน้ำใส - โคกโก ไปถึงบ้านนาโน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรนั้น ทาง รพช. ได้ลาดยางไปแล้วสี่กิโลเมตร ที่เหลือเป็นลูกรังซึ่งก็จะทำการลาดยางในปีต่อไปใช้สัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาลส่วนถนนภายในหมู่บ้านนั้นเป็นถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้านได้เทคอนกรีตเกือบครบทุกซอยทุกถนนแล้วการสาธารณสุข ตำบลหนองน้ำใสมีสถานีอนามัยสองแห่ง คือที่บ้านแคนใต้และที่บ้านนาโน ในทุกหมู่บ้านจะมีสาธารณสุขและกลุ่ม อสม. ไว้คอยดูแลความเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เบื้องต้น ก่อนจะไปพบหมอยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลต่อไป
สาธารณูปโภค
   โทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณสี่แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง ส่วนไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้าน
จำนวนประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด 5,915 คน เป็นชาย 2,950 คน เป็นหญิง 2,965 คน (ข้อมูลปี 2546) ประชากรทั้งหมดเป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย แต่ถ้าย้อนคืนไปในอดีตอันยาวนาน ชาวตำบลหนองน้ำใสจะมีเชื้อชาติลาว ที่อพยพมาจากล้านช้าง หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ ภาษาพูดจะใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ศาสนา
   ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จะมีนับถือศาสนาคริสต์อยู่บ้าง 1 ครอบครัว ที่บ้านเหมือดแอ่ ในด้านความเชื่อถือแล้ว ทุกคนเชื่อตามหลักของศาสนา ในส่วนที่เป็นพุทธศาสนา ก็เชื่อในผลกรรมและการกระทำ คือเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมชั่ว นอกจากนี้ยังเชื่อในเรื่องของโชควาสนา เชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษ จะเห็นได้ที่จากหมู่บ้านยังมีดอนปู่ตาอยู่ (ป่าผืนเล็ก ๆ และมีศาลเจ้าตั้งอยู่) ตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดประจำหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยก็เป็นสำนักสงฆ์ เช่น บ้านเหมือดแอ่ ส่วนบ้านเก่าหัวนา (บ้านหัวนา) แบ่งเป็น 2 คุ้ม ใช้วัดร่วมกัน