ปรองดอง 

งานปรองดองและสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ อบต.หนองน้ำใสได้รับเกียรติจาก
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
 
เสวนาปรองดองเพื่อการปฏิรูป