ประชุม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนสิงหาคม ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประชุมพนักงาน อบต. ประจำเดือนสิงหาคม อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส ร่วมเป็นวิทยากรอบรมกฎหมายในการจัดงานวันรพี ที่โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)
ประชุุมกู้ชีพ-กู้ภัย ประจำเดือน ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์อปพร.อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อปรึกษาหารือในการบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกอบต.หนองน้ำใส ร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการ "ค่ายผู้นำอาสาเครือข่ายป้องกันยาเสพติดอำเภอบ้านไผ่ รุ่นที่ ๒" ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าปทุมธรรมวนาราม "ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษร้ายต่อสังคม"
ประชุม สภาอบต.หนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายกอบต.หนองน้ำใส พบปะอาสาสมัครปศุสัตว์ และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส เพื่อไปบริการฉีดสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านต่อไป
อบต.หนองน้ำใส ศึกษาดูงานที่ อบต.เสอเพลอ กุมภวาปี ขอขอบคุณท่านนายกสมัย นายกอบต.เสอเพลอ ที่ให้ความอนุเคราะห์อาหารเที่ยง และทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุุ่น
การบริหารจัดการกับขยะ ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาการเก็บขยะและกำจัดสิ่งปฎิกูล อบต.หนองน้ำใส ศึกษาดูงานเรื่องการลดปริมาณขยะ ที่เทศบาลหนองสำโรง อุดรธานี
การจัดการขยะด้วยเลี้ยงใส้เดือน คณะกรรมการพัฒนาการเก็บขยะและกำจัดสิ่งปฎิกูล ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ในการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงใส้เดือน ที่สถานที่จริง ชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองสำโรง
อบต.หนองน้ำใสจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๑๕ ก.ค.๒๕๕๗ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทตำบลหนองน้ำใส ได้ทำการไกล่เกลี่ยเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ การไกล่เกลี่ยได้ข้อสรุปพอใจทั้งสองฝ่าย
 
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อบต.หนองน้ำใส ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗ การยอมกันอาจทำให้ชนะทั้งสองฝ่าย ความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นตัดสิน
อบต.หนองน้ำใส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ๕ ก.ค.๒๕๕๗
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองน้ำใส จัดโครงการ "ลด ละ เลิก เหล้า เราทำได้" "งดเหล้าเข้าพรรษา" มีศักดิ์ศรี เพิ่มบารมี ด้วยความดี ๙ ก.ค.๕๗
อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ที่อยู่ในเขตอบต. ๘ ก.ค.๕๗ เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตำบล
ประชุม ๔ ก.ค. ๕๗ เช้าประชุมกู้ชีพกู้ภัย บ่ายประชุมข้าราชการและพนักงานอบต.ประจำเดือน
อบต.หนองน้ำใสจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองน้ำใส
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมสภา อบต.หนองน้ำใส เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
อบรมปุ๋ยสั่งตัด
ประชุมสัญจรตำบล
อบรมกฎหมาย
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน
ประชาคมหมู่บ้าน