พี่น้องคุ้มดอนชาติ หมู่ที่ ๑ ร่วมแรงร่วมใจวางท่อประปาเข้าหมู่บ้าน โดยลงแรงร่วมใจกันทำเอง และออกเงินกันจ้างรถขุดเอง นี้คือพลังสามัคคีของคนในชุมชนจริงๆ
ทำความสะอาดชุมชน

 
ความสามัคคี ความสะอาด ความดี ๑๓ ก.ค.๒๕๕๗ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับพี่น้องบ้านหลักสิบหก หมู่ที่ ๙ ทำความสะอาดหมู่บ้าน