นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นางสาวดารุณี ทีเหล็ก เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใสและชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพคุณแม่สนม วิลัยตรวจ บ้านใสวารี (๕ มกราคม ๒๕๕๙)