ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว     เพื่อบำรุงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส จึงได้จัดโครงการ “ชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว” นาบ้านแคนใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลย

โครงการมหกรรมสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองน้ำใส

เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองน้ำใส

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านศีลห้า รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษา” โดยมีพระครูจันทวรรณโนภาส เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้มอบและแสดงพระธรรมเทศนา “มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา นำพาชีวิตพ้นทุกข์ “

เใื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส ได้มีการบำรุงรักษาประเพณีทอดกฐินให้มีอย่างต่อเนือง ซึ่งไม่เน้นในเรื่องเงินแต่เน้นในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิม มีการรณรงค์ให้ผู้ชายใส่โสร่ง ผู้หญิงใส่ผ้าซิ่น ไม่ให้มีการเตรียมอาหารต้อนรับ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในชุมชนและจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีให้สืบทอดต่อไป โดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลย ปีนี้ทอดถวาย ณ วัดป่าตาปู่หนองแปน บ้านเหมือดแอ่