ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

      จากการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตำบลหนองน้ำใส โดยการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นประชาชนชาวบ้าน และจากหนังสือต่าง ๆ ที่มีผู้จดบันทึกเอาไว้ พอสรุปได้ว่า บ้านหนองน้ำใสก่อนจะได้ยกฐานะเป็นที่ตั้งตำบล ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นประชาชนชาวบ้านบอกว่า บริเวณที่บ้านหนองน้ำใสตั้งอยู่นี้ ยังเป็นโคกเป็นป่าทึบอยู่ ยังไม่มีผู้คนมาสร้างบ้านเลย มาในระหว่าง พ.ศ. 2425 - 2430 ได้เกิดโรคระบาดขึ้นที่บ้านแคนใต้มีผู้คนล้มตายลงเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ผู้คนอพยพหนีโรคระบาดมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ หนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีน้ำใสสะอาดอยู่ตลอดปี ครอบครัวที่อพยพหนีมามีครอบครัวนายรัง ชูวัตร, นายแดง สันเพิก, นายธิน นายพุก (ไม่ทราบนามสกุล) ต่อมาก็ได้มีครอบครัวอื่น ๆ อพยพตามมาอยู่ด้วย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้าน เมื่อโรคระบาดสงบลงแล้วก็ไม่มีใครอพยพกลับคืนไปอยู่ที่บ้านแคนใต้อีก มาใน พ.ศ. 2436 ก็ได้ประกาศยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองน้ำใส" ตามลักษณะของหนองน้ำ แล้วบ้านหนองน้ำใสก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จนมาถึง พ.ศ. 2526 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านต่าง ๆ ออกจากตำบลแคนเหนือ 11 หมู่บ้าน มาตั้งเป็นตำบลใหม่ขึ้นมา โดยเลือกเอาบ้านหนองน้ำใสเป็นที่ตั้งของตำบลเพราะเป็นหมู่บ้านใหญ่ ไป-มาสะดวก มีความเหมาะสมกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตเดียวกัน หมู่บ้านต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อตำบลหนองน้ำใส 12 หมู่ คือ

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายณัฒฑพล  จตุรานนท์      กำนันตำบลหนองน้ำใส                    โทร.๐๘๑-๓๒๐๘๔๓๕
นายจีระศักดิ์   อาป้อง           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านหนองน้ำใส      โทร.๐๘๖-๘๖๓๘๐๕๓
นายสาคร       อุทกัง            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านแคนใต้            โทร.๐๘๕-๔๖๗๒๓๒๒
นายไพรัตน์     เอกวงษ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านเหมือดแอ่        โทร.๐๘๑-๙๙๙๕๐๘๙
นายเดชา        อยู่ภักดี          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านเก่า-หัวนา        โทร.๐๘๓-๓๔๖๗๖๑๔
นายสุพัด        ฤทธิคำ          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านหนองตอกเกี้ย   โทร.๐๘๙-๙๔๐๒๑๔๓
นายหนอม      ศรีกุล            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านนาโน             โทร.๐๘๒-๘๓๔๕๖๗๓
นายแหวน      วันตะโพธิ์       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองนกเขียน   โทร.๐๘๓-๖๗๒๐๑๒๔
นายสมคิด      หมื่นแก้ว        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ้าน กม.๑๖          โทร.๐๘๑-๖๐๐๙๒๑๘
นายบุญส่ง      บุระเต           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด    โทร.089-2782647
นายทองใบ     สุริยะเย็น       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์    โทร.๐๙๐-๐๒๗๘๓๗๐
นายพงษ์สันติ  หวานจริง       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้ำใส    โทร.๐๘๘-๐๖๘๕๑๑๒

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล